Igennem et aktivt fredningsarbejde er lykkedes at friholde en lang række naturområder i kommunen, så bebyggelsen i dag ligger som klart afgrænsede bydannelser, omkring de oprindelige landsbyer.

Et udstrakt net af cykel-, gang- og ridestier sammenføjer alle disse grønne områder.

Det er dermed muligt at bevæge sig fra Sjælsø mod nord til Furesøen og Mølleåen mod syd og fra Øresund mod øst til de åbne arealer ved Høvelte og Stavnsholt mod vest.

Rudersdal kommune rummer ca. 30 fredskove med Rude Skov som den største, over 500 søer med Furesøen som den største og mere end 60 fredede områder med Søllerød Naturpark og Vaserne som de største sammenhængende områder.

Vaserne er desuden udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde med et meget rigt fugleliv.

Den seneste fredning er fra 2006 og omfatter 142 ha øst for Sjælsø.

Forår ved Sjælsø