I Stavnsholt ligger et næsten ubebygget landskab på knap 500 hektar, der strækker sig fra Furesøen i syd til Høvelte i nord. Landskabet ligger som en kile af et unikt istidslandskab mellem to byområder, der har en fantastisk natur som nabo blot få kilometer fra København. 

Fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Bang Ingrisch, er særlig glad for fredningen, der sikrer Hovedstadsområdet mere smuk natur også i fremtiden: 

- Stavnsholtkilen var indtil fredningen blev gennemført det eneste ubebyggede areal omkring Furesøen, som endnu ikke var landskabeligt sikret. Fredningen sikrer også, at de eksisterende stier suppleres med endnu flere, der gør det mere interessant for folk, der vil ud og opleve det skønne landskab, siger Birgitte Bang Ingrisch, der minder om herlighedsværdien i at have så storslået en natur tæt på København.

Hvorfor fredes kilen?
Baggrunden for fredningen er først og fremmest presset på arealerne for at inddrage dem til bymæssige formål. Fredningen betyder, at Stavnsholtkilen ikke i fremtiden bliver mål for byudvikling, flere golfbaner end den der allerede er der, tilplantning der tager de flotte udsigter eller blot en diffus byspredning, som langsomt ville kunne ændre områdets karakter. Området ligger kun knap 20 km fra det centrale København, og det betyder, at der er stor interesse for at udnytte området til forskellige formål. Gennem tiden er kilen blevet smallere, og flere projekter er blevet afværget, som ellers kunne have gjort indhug i kilen. Fredningens overordnede målsætning er at sikre åbne arealer mellem bysamfundene i Farum og i Birkerød, så den landskabelige sammenhæng fra Furesøen og nord på til Høvelte fastholdes og styrkes.

Kilen er en del af Hovedstadsregionens grønne struktur, og gennem mere end 50 år har der været et stærkt politisk ønske om at bevare den som et ubebygget rekreativt område mellem den tæt bebyggede byfingerplan.

Rekreativ natur for borgere 
Det kuperede grønne landskab består i dag af kornmarker, enge, småsøer og mindre lunde. Mod øst og vest afgrænses kilen af tæt by, og midt i området ligger en golfbane på hele 70 hektar ud af områdets samlede 487 hektar. Fredningen sikrer, at området for altid fastholdes som et åbent og ubebygget landskab med mange gode udsigtspunkter og et langstrakt landskab.

En moderne fredning
Fredningen vil sikre flere offentlige stier, ligesom den vil sikre, at naturområderne plejes med græsning eller høslæt, så det hele ikke gror til i selvsået krat. For lodsejerne i området får fredningen som udgangspunkt ikke stor betydning. De kan fortsætte som hidtil uden begrænsninger i deres dagligdag og gøre hvad de hele tiden har kunnet gøre lovligt.