Arbejdet i DN Rudersdal handler primært om bevarelsen og plejen af den spændende natur, som omgiver os. Derfor forvalter afdelingen foreningens politik i alle natur- og miljøsager i kommunen, hvad enten de har deres oprindelse i den kommunale proces, som initiativer fra private borgere eller fra foreningens medlemmer.

Mere konkret arbejder vi pt med følgende emner:

 • Kloakafledning til vandløb og søer
 • Tilbagevendende badeforbud i Furesøen
 • Dårlig vandkvalitet langs vores 7 km lange kyststrækning 
 • Skovenes ringe hydrologi og manglende indbyrdes forbundethed
 • Dårlige cykelforhold og adgang til offentlig transport
 • For lidt økologi og klimahensyn i de kommunale institutionerne
 • Misbrug af skovene til strabadserende friluftsaktiviteter, bl.a. MTB-kørsel
 • Kystens forsegling med sten og beton, og lukkethed over for offentligheden
 • Brug af miljøskadelige kemikalier på private grunde 
 • Grundvandsforurening
 • Kunststofbaner
 • Netto tab af levende biomasse i de grønne områder (træer mv)
 • Kultiveringen af bredderne omkring vores søer 

Sådan arbejder vi:

 • Vand- og Kystgruppen presser vi på for en mere effektiv forbedring af vandmiljøet i søer og til havs
 • Biodiversitetsgruppen arbejder vi på at direkte at forbedre vilkårene for biodiversiteten i skov og i det åbne land
 • Havegruppen har fokus på øget biodiversitet og giftfri drift af haver og grønne områder
 • Naturplejegruppen arbejder på at sikre den bedst mulige naturpleje især i de lysåbne områder
 • Landnaturens allestedsnærværende vagthund er Fredningsgruppen

 Og for at binde tingene sammen har vi Kommunikationsgruppen og de løbende afdelingsmøder.

På undersiderne her til venstre, kan du læse lidt mere om os, formålet med det hele – og hvordan du kan blive den del af det!