Vi har i DN konstateret, at der er sket en meget omfattende forurening af ikke mindre end 6 søer og vandhuller og af Hesselbækken på Furesø Golfklubs baneanlæg.
Årsagen er, efter de informationer vi har kunnet opsamle, at en pumpestation ved Hestkøb Alle / Birkerød Parkvej har pumpet urenset kloakvand ud i søerne og videre ud i Hesselbækken. Hvor længe, udpumpningen har stået på eller hvor store mængder kloakvand, der er ledt ud i søerne, lader sig ikke stadfæste. Kun kan det noteres efter skadernes omfang, at udpumpningen har stået på i længere tid.
Pumpestationen har været defekt i et længere, ukendt tidsrum, og overvågningen på anlægget har ikke fungeret, så i lighed med, hvad der skete i Vejlesø, er det almindelige borgeres, her greenkeeperens, undren over toiletpapir og fæces i vandet, kombineret med en fæl svovllugt, der har ført til at pumpningen blev standset. 
Lige nu er status, at 6, særligt § 3 beskyttede søer, som alle ligger i et fredet område, og et mindre vandløb, som afvander til Furesø, er groft kompromitteret.
Novafos har nu i lang tid pumpet vand ud af søerne, i én sø er der afgravet et godt 1 meter tykt lag kloakslam, 3 af søerne er biologisk døde og 3 er stærkt kompromitteret, men kan måske rettes op på længere sigt ved biomanipulation.
Vi er i DN meget pikerede over denne alt ødelæggende forurening af flere grunde - først og fremmest på naturens vegne. I forvejen kan vi jo ikke her i kommunen bryste os over tilstanden i vore søer og vandløb, de er alle i mere eller mindre dårlig økologisk / biologisk tilstand, primært pga. hyppige "aflastninger" ved regn. Når vi så heller ikke formår at passe på de få søer, som er nogenlunde klarvandede og i balance, som dem på golfbanen, går det da helt galt.
Hvordan kan det overhovedet ske, at pumpen kan lede urenset kloakvand ud i søerne? Hvordan kan der ske, at ingen ansvarlige i kommunen eller Novafos opdager, at der er noget helt galt? Hvordan kan det ske, at et ikke fungerende overvågningssystem ikke erkendes eller registreres? Spørgsmålene stiller sig i kø og efterlader os med en seriøs og dyb bekymring for vandmiljøet i kommunen.
Og endelig: Hvorfor har ingen i kommunen eller i Novafos gjort sig den ulejlighed at fortælle offentligheden, eller i det mindste DN som særlig part i fredningsforhold, om situationen, men nærmest puttet med oplysningerne, så vi selv skal grave oplysningerne op?
Vi går uden videre ud fra, at du som vores borgmester og dermed repræsentant i bestyrelsen for Novafos, er bekendt med sagen, som jo er meget alvorlig og - hvert fald for os i DN - giver anledning til dyb bekymring for beskyttelsen af vores natur.
Vi vil opfordre dig til at indkalde til et møde, hvor vi på højt niveau kan få dækkende og reelle informationer om forløbet, om hvilke perspektiver der er for genopretning af de beskyttede søer og om, hvilke skridt der bliver taget for at imødegå, at tilsvarende  såkaldte"hændelser" kan ske igen - en opfordring, der også skal ses i lyset af, at den længe varslede biodiversitets- og naturplan for kommunens natur nu er sendt til politisk "genbesøg" i natur og miljø, så vi heller ikke der har mulighed for at få drøftet perspektiverne for naturen i vores fælles kommune.
Med venlig hilsen
for DN Rudersdal
Karsten Ive