Baggrund
Rudersdals 7 km. kystlinje, vandløb og 600 store og små søer har stor rekreativ og naturmæssig værdi, men søernes og vandløbenes miljømæssige tilstand er meget dårlig og overholder ikke EU's krav. På trods af de betydelige negative konsekvenser for miljøet, den rekreative og naturmæssige værdi samt for plante- og dyrelivet i søer, vandløb og Østersøen udledes der meget store mængder urenset kloakvand. Over 100 steder i kommunen løber der i forbindelse med kraftig regn spildevand fra kloaksystemet direkte ud i vores ferske vandområder og videre ud i Øresund.  

Grundvandet i Rudersdal Kommune er truet, vores drikkevand bliver forurenet af miljøfremmede stoffer, som sprøjtegifte, maling, fliserens, kunststofbaner, vejsalt m.m. Sprøjtegiftene bliver anvendt af landbruget, skovbruget og gartnerierne. Men den private og offentlige anvendelse af sprøjtegifte til bekæmpelse af ukrudt i parker, terrasser, indkørsler, på fortove og rensning af tage samt anvendelse af salt m.m. er også skyld i forurening af vores grundvand.

Formål
Vand & Kyst arbejder for at standse forureningen af søer, vandløb, grundvand og havet. Samtidig arbejdes der for at sikre en god vandbalance i de forskellige typer af vådområder og holde Rudersdal Kommune op på at Vandrammedirektivet overholdes. Dette arbejde består bl.a. i at tale naturens, miljøets og de naturmæssige værdiers sag, når der i disse år udarbejdes områdeplaner for søernes og vandløbenes miljømæssige tilstand samt klimatilpasning for afledning af de store regnmængder, kystbeskyttelse m.v. Det er endvidere formålet at sikre en helhedsorienteret og bæredygtig tilgang til natur- og miljøbeskyttelsen således, at disse beskyttelseshensyn søges kombineret med klimatiltag til reduktion af klimagasser og forebyggelse af oversvømmelser. 

Arbejdsopgaver

  • Søge at påvirke og indgive høringssvar til de aktuelle områdeplaner, herunder separatkloakering, for behandling af de stigende mængder regnvand og begrænsning af de forurenende overløb.
  • Indsatser mod forurening, herunder bundvandet i Furesøen og forurenede grunde.
  • Arbejde for at Rudersdal Kommune har indsatsplaner med det formål at undgå forurening af drikkevandet bl.a. ved at etablere grundvandsparker.
  • Indsats mod forurening af regnvandet og overfladevandet, ved at arbejde for at begrænse private og offentligt forbrug af miljøfremmede stoffer og indgive høringssvar ved udstedelse af udledningstilladelser.
  • At følge administrationen af kystforvaltningsplanen og indgive høringssvar i sager der vedrører kystnaturen.
  • Indsatser for en kystsikring, der bevarer kystnaturen og arbejde for en bedre offentlig adgang til kysten.
  • Arbejde for at der ikke gives tilladelse til bebyggelse tæt på kysten og på lavbundsjorde.
  • Indsatser for kysten og det nære havs biologi i Rudersdal Kommune. Gøre opmærksom på naturen og miljøpåvirkningen i havet.
  • Deltage i samarbejde med andre DN afdelinger om havmiljøet i Øresund.

Vil du være med?
Vil du gøre en forskel? Synes du også, at det er vigtigt at få genskabt det gode vand- og kystmiljø i Rudersdal og i Øresund, så er du meget velkommen. Vi har også brug for studerende, der sikkert vil finde vores komplekse problemstillinger spændende og interessante. 

Gruppens medlemmer
Erik Arvin
Michael Olesen
Steffen Schmidt
Svend Broberg
Berit Lumbye Simer